“100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” Uluslararası Sempozyumu Düzenlenecektir.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM DUYURUSU
BİLDİRİ ÇAĞRISI
KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 100. YILINDA CUMHURİYET’İN KADINLARI/“KADINLARIN CUMHURİYETİ” (1923-2023)
27-29 Ekim 2023
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ile Beykoz Üniversitesi’nin
27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında ortaklaşa gerçekleştireceği “100. Yılında Cumhuriyet’in
Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı uluslararası sempozyuma
araştırmacılar ve katılımcılar olarak bildiri özetleri ile web sayfasından başvuru yapabilirsiniz.
*Sempozyum web sayfası bilgileri Haziran 2022 tarihinde duyurulacaktır.
Sempozyum eldeki imkânlar ve koşullara bağlı olarak çevrimiçi ve/ veya yüz yüze
yapılacaktır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.
***
Günümüzde Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, zengin bir kuramsal birikim,
dinamik bir karakter ve çeşitlilik göstermektedir. Bu sempozyum, bu birikimin gücüyle,
kadınlara Cumhuriyet’in yüz yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektifleri içeren
bir muhasebesini yapabilmeleri için alan açmayı hedeflemektedir. Kadın ve toplumsal cinsiyet
çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik,
politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alacak; Cumhuriyet’in
kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakacağız. Uluslararası katılıma da açık
olan bu sempozyumu, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden
değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân olarak görüyoruz. 100. yılında Cumhuriyeti
konuşacağımız sempozyuma, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin
araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden
genç araştırmacıların katılımını bekliyoruz. Sempozyum katılımcılarının bildiri önerilerinin
daha önce bilimsel etkinliklerde sunulmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması
beklenmektedir. Sizleri, Cumhuriyet döneminde kadınların toplumsal dönüşüme katkıları,
kazanımları, güçlenmeleri ve başarıları yanı sıra verdikleri mücadeleler, karşılaştıkları engeller,
hak ve eşitlik konusundaki talepleri, önerileri, çözümleri, isyanları ile umutlarını dile getirmeye
davet ediyoruz.
Bildiri özetleri ve tam metinlerin teslimi:
Önerilecek bildiri özetleri yeni ve özgün araştırmalar ve çalışmalara dayanmalı; daha önce
bilimsel etkinliklerde sunulmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Bildiri
özetinde araştırma sorusunun ve bildirinin dayanacağı araştırmanın açıkça ifade edilmesi,
araştırma metodolojisi ve veri kaynakları hakkında bilgi verilmesi, bildirinin hedefinin ne
olduğunun açıklanması beklenmektedir. Bu doğrultuda bildirinin görgül araştırma verilerine ya
da başka tür kaynaklara (örneğin, tarihsel belgeler, arşiv kaynakları, sözlü tarih vd.) dayalı
olarak ileri sürdüğü savların; alanındaki mevcut araştırma birikimiyle kurduğu ilişkinin ve
parçası olduğu araştırma alanına özgün katkısının açık bir biçimde belirtilmesi gerekmektedir.
Sempozyuma, bireysel bildirilerin yanı sıra panel, atölye, poster bildiri veya yuvarlak masa gibi
başka sunum önerileriyle katılmak da mümkündür. Sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek
sözlü sunumlar için verilebilecek azami süre 20 dakikadır. Sempozyum dili Türkçe ve
İngilizcedir; ancak bildiri kitabındaki Türkçe bildirilerin tümünün başına İngilizce özetleri de
eklenecektir. Bu nedenle, bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak 250-500 kelime aralığında
hazırlanmalı, başvuru metnine kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri de eklenmelidir. Lütfen
aşağıdaki listeden bildirinizin ilgili olduğunu düşündüğünüz bir ana başlık seçerek
göndereceğiniz özete “Bildiri önerisinin ilgili olduğu ana başlık” notu ile ekleyiniz.
Panel önerileri aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:
Panel katılımcılarının önerdiği konu başlıklarının panel ana başlığı ve sempozyumun
kavramsal temasıyla uyumu,
Panel önerileri kapsamında gelen bildiri özetlerinin sempozyum bireysel bildiri özetleri için
yukarıda belirtilen bilimsel ve biçimsel standartları karşılaması.
Panel önerileri için açıklama:
Sempozyum Düzenleme Komitesi’nin belirlediği panel başlıkları dışında panel önerisinde
bulunmak da mümkündür. Bunun için panel başkanının en az üç konuşmacıdan oluşan bir panel
oluşturması ve konuşmacıların konu başlıkları ve özetleriyle birlikte panel önerisini
Sempozyum Düzenleme Komitesi’ne iletmesi gerekmektedir.
Atölye, Poster Bildiri, Yuvarlak Masa Önerileri için açıklama:
Söz konusu önerilerin Sempozyum Düzenleme Komitesi’ne iletilmesi gerekmektedir.
Aşağıda yer alan her bir ana başlık, olabildiğince kapsayıcı/esnek bir yapıda tasarlanarak,
belirtilen alanlardaki mevcut literatüre katkı sağlayacak yeni ve özgün araştırmaları,
sempozyuma çağırmak ve çok çeşitli disiplinlerden araştırmacıları buluşturmak üzere
hazırlanmıştır. Sempozyumun kavramsal içeriğiyle uyumlu bireysel bildirilerin ya da panel
önerilerinin aşağıda listelenmiş ana başlıklarla ilintili olması beklenmektedir.
SEMPOZYUM ANA BAŞLIKLARI
1. CUMHURİYET’İN KADIN KUŞAKLARI (1923-1950)
2. CUMHURİYET’TE ÇOCUKLAR VE ÇOCUKLUK
3. CUMHURİYET’TE İNANÇ VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINA KADINLAR
AÇISINDAN BAKMAK
4. CİNSİYET, CİNSELLİK, CİNSEL KİMLİK VE YÖNELİM
5. EĞİTİM VE MESLEK HAYATINDA KADINLAR
6. FELSEFE, EDEBİYAT VE KADIN
7. FEMİNİST ALTERNATİF MEDYA: FEMİNİST POLİTİKANIN ARAÇ VE
OLANAKLARI
8. KADIN TARİHİ, FEMİNİZM VE ARŞİVCİLİK
9. KADIN VE HUKUK
10. KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET YAYINCILIĞI
11. KÜRESELLEŞME, GÖÇ, ÇEVRE SORUNLARI VE KADINLAR
12. MEDYA, SANAT VE GÖRSEL TEMSİL AÇISINDAN KADINLAR
13. SİYASAL KATILIM VE KARŞIT KAMUSAL ALANLARDA KADINLAR
14. TAŞRADA VE KENTLERDE DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT VE KADIN
HAYATLARI
15. TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ
16. TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETİNİN TARİHİ BİRİKİMİ: OSMANLI KADIN
HAREKETİNDEN DİJİTAL FEMİNİST HAREKETE
17. TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARININ DÜNÜBUGÜNÜ
18. YENİDEN ÜRETİM, CİNSİYET, CİNSELLİK VE ATAERKİLLİK KISKACINDA
KADINLAR
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum duyurusunun ilanı 20 Nisan 2022
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 31 Aralık 2022
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih
(Sempozyum günü sempozyum kitabının yayınlanmış olarak
hazır olması için bildiri metinlerinin yayına hazır olarak
gönderilmesi gerekmektedir.)
Tam metin bildiriler minimum 4000, maksimum 8000
kelime olmalıdır. Web sayfası hazır olduğunda bu konuda
daha geniş bilgi verilecektir.
30 Nisan 2023
Sempozyum kesin programının ilanı 2 Ekim 2023
Sempozyum 27-28-29 Ekim 2023
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Mehmet Durman, Prof. Dr., Beykoz Üniversitesi Rektörü
Aslı Davaz, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi
Ayşe Durakbaşa, Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi
Berrin Yanıkkaya, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi
Birsen Talay Keşoğlu, Prof. Dr., Beykoz Üniversitesi – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi
Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Burcu Belli, Dr. Öğretim Üyesi, Bağımsız Araştırmacı
Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kadın Eserleri
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi
Füsun Ertuğ, Dr., Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi
Gülhan Balsoy, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hülya Gülbahar, Hukukçu, Avukat
Melike Tümen, Beykoz Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı
Müge Telci Özbek, Misafir Öğretim Üyesi, Dr. Kadir Has Üniversitesi
Özgül Akıncı, Dr. Öğretim Üyesi, Beykoz Üniversitesi
Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, Prof.Dr., Bahçeşehir Üniversitesi
Serpil Çakır, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Tuba Demirci, Dr. Öğretim Üyesi, Beykoz Üniversitesi
Yıldız Ecevit, Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU
Ahu Antmen, Prof.Dr. , Sabancı Üniversitesi
Alan Duben, Prof.Dr.(Emeritus), Bilgi Üniversitesi
Aslı Zengin, Misafir Öğretim Üyesi Dr., Brown Üniversitesi
Aylin Akpınar, Dr. Linnaeus Üniversitesi
Aynur Demirdirek, Bağımsız Araştırmacı
Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Çevirmen
Ayşe Güneş Ayata, Prof.Dr. (Emekli), Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ayşe Saraçgil, Prof.Dr., Floransa Üniversitesi
Ayşegül Baykan, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Bahar Gökpınar, Dr. Öğretim Üyesi, Yeditepe Üniversitesi
Belma Ötüş Baskett, Prof. Dr. (Emekli), Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Birgül Demirtaş, Prof.Dr., Türk-Alman Üniversitesi
Cemal Kafadar, Prof.Dr., Harvard Üniversitesi
Çağlayan Kovanlıkaya, Prof.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Deniz Yükseker Tekin, Prof.Dr. İstanbul Kent Üniversitesi
Derya Şaşman Kaylı, Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dilek Cindoğlu, Prof.Dr., Kadir Has Üniversitesi
Fahriye Dinçer, Dr. Öğretim Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Fatmagül Berktay, Prof. Dr. (Emekli), İstanbul Üniversitesi
Feride Acar, Prof .Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Feryal Saygılıgil, Prof. Dr., İstanbul Arel Üniversitesi
Funda Şenol Cantek, Prof. Dr., Bağımsız Araştırmacı
Gül Özsan, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Gül Özyeğin, Emeritus Profesör, William & Mary Üniversitesi
Gülsüm Cengiz, Yazar
Handan Çağlayan, Misafir Araştırmacı, Bamberg Üniversitesi
Hülya Adak, Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi, SUGender Direktörü, Misafir Öğretim Üyesi –
Margherita von Brentano Zentrum -Freie Üniversitesi
Hülya Argunşah, Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi
Irvin Cemil Schick, Dr. EHESS-Paris, Yazar
Krissamira Daskolova, Prof.Dr., Sofya Üniversitesi
Leyla Şimşek Rathke, Doç Dr., Bağımsız Araştırmacı
Müge Göçek, Prof. Dr., Michigan Üniversitesi
Necla Akgökçe, Gazeteci
Nicole Van Os, Dr.Öğretim Üyesi, Leiden Üniversitesi
Reşat Kasaba,Prof.Dr., Washington Üniversitesi
Saliha Paker, Prof.Dr. (Emekli), Boğaziçi Üniversitesi
Seval Ünlü, Dr. Öğretim Üyesi, Beykoz Üniversitesi
Sevgi Uçan Çubukçu, Doç. Dr. (Emekli), İstanbul Üniversitesi
Suraiya Faroqhi, Prof.Dr., İbn Haldun Üniversitesi
Tülay Gençtürk, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Yakın Ertürk, Prof.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yeşim Arat, Prof.Dr, Boğaziçi Üniversitesi
Zehra Arat, Prof.Dr., Connecticut Üniversitesi
Zeynep Kutluata , Öğretim Görevlisi, Kadir Has Üniversitesi
Zeynep Tek, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
SEMPOZYUM SEKRETARYASI
Beykoz Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Elif İnci Ünal:
elifinciunal@beykoz.edu.tr
Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Hazal Hamarat:
hazalhamarat@beykoz.edu.tr
CALL FOR PAPERS
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
THE WOMEN’S LIBRARY AND INFORMATION CENTER FOUNDATION
AND
BEYKOZ UNIVERSITY
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON THE CENTENARY OF THE TURKISH REPUBLIC
WOMEN OF THE REPUBLIC- “THE REPUBLIC OF WOMEN”
(1923-2023)
27th-29th October 2023
The International Symposium on the Centenary of the Turkish Republic: Women of the
Republic – “The Republic of Women” organized by the Women’s Library and Information
Center Foundation and The University of Beykoz, will take place in 27-29 October 2023 and
will accept applications and abstracts via the symposium website.
*The information about the website will be announced in June 2022.
The Symposium will take place in person and/or in virtual space according to the conditions
due to the COVID -19 pandemic and the facilities at hand. The symposium papers can be
presented in Turkish or in English.
***
The gender and women’s studies in Turkey are based on a rich theoretical background and
present a dynamic character and plurality. Based on this accumulated knowledge, this
symposium aims to create space for women to make an assessment of the Republic, taking both
the current and the historical perspectives into account. With the instruments and critical
approach provided by the gender and women’s studies, we will elaborate on the historical,
social, cultural, economic, political, religious and artistic contexts in interaction with each other
and look at the gains and the lines of tension created by the Republic. We see this symposium,
which will also be open to international participation, as a valuable opportunity for women to
read and re-assess their historical and social experiences during the different periods of the
Republic. We encourage young participants from various disciplines to take part in this
symposium, where we will speak about the Turkish Republic at its centenary, with new and
original studies that will further diversify the rich research background in the field of gender
and women’s studies. We expect the participants to give paper proposals that have not been
presented in other scientific meetings or published elsewhere.We invite you to recount women’s
contribution to the social transformation in the Republican period; their gains, empowerment
and success stories besides the struggles they have fought, the obstacles they have faced, i.e.
their demands, their solutions for women’s rights and equality; and also express their protests,
hopes and wishes.
Submission of abstracts and full papers:
The paper proposals should be based on new and original research and studies and should
not have been presented in previous scientific occasions, or published before. The research
question and the study that the paper will be based on should be clearly written in the abstract.
The main aim of the paper, the research methodology and the sources of data should be clearly
explained. The arguments or theses of the paper and its novel contribution to the research area
should be clarified based on the empirical research findings or other sources (such as historical
documents, archival sources, oral history etc.) and in relation to the current research knowledge
in the area. Besides the individual papers, proposals for other types of presentations such as
poster presentations, panels, round table discussion sessions, and workshops are also welcome
to take part in the symposium. The oral presentations would be allowed to last 20 minutes at
most. Turkish and English are the languages that can be used in the symposium. All the papers
in Turkish will be added abstracts written in English in the book of proceedings. For this reason,
abstracts should be written in Turkish and in English and should be prepared as long as 250-
500 words and a CV with communication details should be added. Please also specify one of
the main topics listed below. Write it as a note under “The main title related to my paper” at the
end of the abstract.
Panel proposals will be evaluated according to the following criteria:
The accordance of topics of the panelists with the main topic of the panel and the
conceptual theme of the Symposium,
The abstracts offered by the panelists should meet the scientific and the formal standards
delineated for the individual paper abstracts, which are mentioned above.
An additional explanation for panel proposals:
It is possible to propose a panel under a topic not included within the list of suggested topics
by the Organizing Committee, provided that it suits with the main theme of the Symposium.
The panel organizer should form a panel of at least three speakers and send the panel proposal,
including the title and the abstract of each panelist, to the Symposium Organization Committee.
Explanation for Workshops, Poster proposals and Roundtables:
The proposals should directly be sent to the Symposium Organization Committee.
The main topics listed below are written in a flexible and inclusive manner to call for novel
contributions to the existing literature in the field and to provide a possibility for academics
from different disciplinary fields to meet. We expect that the individual papers and panels are
in line with the main topics listed below.
MAIN THEMES OF THE SYMPOSIUM
1. THE WOMEN GENERATIONS OF THE REPUBLIC (1923-1950)
2. CHILDREN AND CHILDHOOD IN THE REPUBLIC
3. FREEDOM OF BELIEF AND THOUGHT IN THE REPUBLIC FROM WOMEN’S
VIEWPOINT
4. GENDER, SEXUALITY, SEXUAL IDENTITY AND SEXUAL ORIENTATION
5. WOMEN IN EDUCATION AND PROFESSIONAL LIFE
6. PHILOSOPHY, LITERATURE AND WOMEN
7. FEMINIST ALTERNATIVE MEDIA: THE INSTRUMENTS AND POSSIBILITIES OF
FEMINIST POLITICS
8. WOMEN’S HISTORY, FEMINISM AND ARCHIVING
9. WOMEN AND LAW
10. WOMEN AND PUBLISHING IN GENDER STUDIES
11. GLOBALIZATION, MIGRATION, ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WOMEN
12. WOMEN IN MEDIA, ART AND VISUAL REPRESENTATION
13. POLITICAL PARTICIPATION AND WOMEN IN COUNTER PUBLIC SPACE
14. EVERYDAY LIFE AND WOMEN’S LIVES IN THE PROVINCIAL TOWNS AND
CITIES in TURKEY
15. WOMEN’S LABOR IN TURKEY
16. THE HISTORICAL BACKGROUND OF WOMEN’S MOVEMENT IN TURKEY:
FROM OTTOMAN WOMEN’S MOVEMENT TO DIGITAL FEMINISM
17. THE HISTORY AND CURRENT STATE OF THE GENDER AND WOMEN’S
STUDIES
18. REPRODUCTION, GENDER, SEXUALITY AND WOMEN WITHIN THE
PATRIARCHAL CLAMP

SYMPOSIUM CALENDAR
Syposium announcement April 20, 2022
Deadline for abstracts December 31, 2022
Deadline for full texts papers submission
(In order for the symposium book to be ready for
publication on the day of the symposium, the texts of
the papers must be sent ready for publication.)
Full text papers should be minimum of 4000 and
maximum of 8000 words. More information will be
provided on this subject when the web page is ready.
April 30, 2023
Announcement of the symposium program October 2, 2023
Symposium October 27-28-29, 2023
SYMPOSIUM ORGANIZATION COMMITTEE
Mehmet Durman, Prof. Dr., Rector – Beykoz University
Aslı Davaz, Founding Member of the Women’s Library and Information Centre Foundation
Ayşe Durakbaşa, Prof. Dr., (Retired) , Marmara University
Berrin Yanıkkaya, Prof. Dr., Yeditepe University
Birsen Talay Keşoğlu, Prof. Dr., Beykoz University –Chairman of the Women’s Library and
Information Centre Foundation
Burcu Belli, Assistant Professor, Independent Researcher
Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr., Mimar Sinan Fine Arts University- General Assembly
Member of the Women’s Library and Information Centre Foundation
Füsun Ertuğ, Dr., Founding Member of the Women’s Library and Information Centre
Foundation
Gülhan Balsoy, Prof.Dr., İstanbul Bilgi University
Hülya Gülbahar: Lawyer
Melike Tümen, Assistant Secretary General- Beykoz University
Müge Telci Özbek: Visiting Faculty Member, Dr. Kadir Has University
Özgül Akıncı, Assistant Professor, Beykoz University
Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, Prof.Dr., Bahçeşehir University
Serpil Çakır, Prof. Dr., İstanbul University
Tuba Demirci, Assistant Professor, Beykoz University
Yıldız Ecevit, Prof. Dr., (Retired), Middle East Technical University
SYMPOSIUM ADVISORY BOARD
Ahu Antmen, Prof.Dr., Sabancı Üniversitesi
Alan Duben, Prof.Dr. (Emeritus), İstanbul Bilgi University
Aslı Zengin, Visiting Assistant Professor, Brown University
Aylin Akpınar, Senior Lecturer, Linnaeus University
Aynur Demirdirek, Researcher
Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Interpreter
Ayşe Güneş Ayata, Prof.Dr. (Retired), Middle East Technical University
Ayşe Saraçgil, Prof. Dr , University of Florence
Ayşegül Baykan, Prof. Dr., Yıldız Technical University
Bahar Gökpınar, Assistant Professor, Yeditepe University
Belma Ötüş Baskett, Prof. Dr. (Retired), Middle East Technical University
Birgül Demirtaş, Prof.Dr., Türk-Alman University
Cemal Kafadar, Prof.Dr., Harvard University
Çağlayan Kovanlıkaya, Prof.Dr., Mimar Sinan Fine Arts University
Deniz Yükseker Tekin, Prof. Dr., İstanbul Kent University
Derya Şaşman Kaylı, Associate Professor, Manisa Celal Bayar University
Dilek Cindoğlu, Prof.Dr., Kadir Has University
Fahriye Dinçer, Assistant Professor , Yıldız Technical University
Fatmagül Berktay, Prof.Dr. (Retired), İstanbul University
Feride Acar, Prof.Dr., Middle East Technical University
Feryal Saygılıgil, Prof. Dr., İstanbul Arel University
Funda Şenol Cantek, Prof. Dr., Independent Researcher
Gül Özsan, Prof. Dr., İstanbul University
Gül Özyeğin, Prof.Dr. Emerita, William & Mary University
Gülsüm Cengiz, Author
Handan Çağlayan, Visiting Scholar / Researcher, Bamberg University
Hülya Adak, Doç.Dr., Sabancı University, Director of SUGender, Visiting Professor
Margherita von Brentano Zentrum -Freie University
Hülya Argunşah, Prof.Dr., Erciyes University
Irvin Cemil Schick, EHESS, Paris,
Krissamira Daskolova, Prof.Dr., Sofia University
Leyla Şimşek Rathke, Associate Prof., Independent Researcher
Müge Göçek, Prof. Dr., University of Michigan
Necla Akgökçe, Journalist
Nicole Van Os, Assistant Professor, Universitat Leiden
Reşat Kasaba,Prof.Dr.,University of Washington
Saliha Paker, Prof.Dr. (Retired), Boğaziçi University
Seval Ünlü, , Assistant Professor, Beykoz University
Sevgi Uçan Çubukçu, Associate Professor (Retired), İstanbul University
Suraiya Faroqhi, Prof.Dr., İbn Haldun University
Tülay Gençtürk, Associate Professor, Boğaziçi University
Yakın Ertürk, Prof.Dr., Middle East Technical University
Yeşim Arat, Prof. Dr, Boğaziçi University
Zehra Arat, Prof.Dr., University of Connecticut
Zeynep Kutluata, Dr. Lecturer , Kadir Has University
Zeynep Tek, Assistant Professor, Ankara Yıldırım Beyazıt University
SYMPOSIUM SECRETARIAT
Beykoz University
Political Science and International Relations Research Assistant Elif İnci Ünal :
elifinciunal@beykoz.edu.tr
Psychology Department Research Assistant Hazal Hamarat:
hazalhamarat@beykoz.edu.tr