Dernek Tüzüğü

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1 – Derneğin Adı, Adresi ve Merkezi

Derneğin Adı : Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği

Derneğin Adresi : Angora Evleri,Çeşmeli Cadde, Sancak Sokak, Blok B2,  No:3, Beysukent-Ankara

Derneğin Merkezi : Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

Madde 2 – Derneğin Amacı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanı, dünyada 1970’lerden başlayarak gelişen ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmayı hedefleyen disiplinlerarası bir alandır. Bu alan, Türkiye’de 1990’ların başından itibaren üniversitelerde açılan yüksek lisans programları ve kadın araştırma merkezlerinin çalışmaları ile görünürlük  kazanmaya başlamıştır.

Halen Türkiye’de on üniversitede kadın çalışmaları yüksek-lisans, iki universitede doktora  programı vardır ve üniversitelerde kurulmuş kadın araştırma merkezlerinin sayısı 70’i aşmıştır. Yüksek-lisans programları mezunlarından bir kısmı doktora çalışmalarına devam etmektedir. Diğerleri ise, ilgi kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Ululararası Çalışma Örgütü benzeri uluslararası kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Kadın Araştırma Merkezleri bulundukları üniversitelerde araştırmalar yürütmek, toplumsal, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve toplumun üniversiteler dışında kalan kesimlerine de katkıda bulunacak çalışmalar  yapmakta etkindirler.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında son 25 senede atılan bu adımlar önemli, ancak yeterli degildir. Bu durumun en belirgin nedeni, bu alanda çalışan akademisyenler ve bilim insanlarının aralarında verimli ve etkin çalışmalar yapmalarını sağlayacak ilişkilerin, arzu edilen düzeyde olmamasıdır.

Derneğin amacı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında araştırma, uygulama, eğitim ve yayın faaliyetleri yapmak ve yapılmasını teşvik etmek; bu konuda akademik içerikli faaliyetlerde bulunan, bilimsel çalışmalar yapan ve bilgi ve deneyimi olan kişiler arasında birlik, mesleki dayanışma, iletişim, bilgi alışverişi ve etkileşimi  artıracak bir ağ kurmak; disiplinlerarası ilişkileri ve işbirliğini desteklemek ve bu alanın görünürlüğünü artırarak yaygınlaşmasını ve güçlenmesini sağlamaktır. Dernek, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum  kuruluşları için bir başvuru merkezi olmayı hedefler.

Madde 3 – Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı  

 1. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında araştırma, uygulama, eğitim ve yayın faaliyetleri yapmak ve yaptırmak;
 2. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında özgün akademik çalışmalar yapan kişilerin, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilmeleri için, ulusal ve uluslararası konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek;
 3. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları kapsamındaki alt alanlarda bienaller ve çalıştaylar benzeri özel faaaliyetler düzenlemek;
 4. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları lisans üstü programlarının öğretim elemanları ve öğrencileriyle programlardaki derslerin, tezlerin ve uygulamaların tartışılacağı ve bu programlarla kadın araştırma merkezlerinin ilişkilerinin güçlendirileceği Bölgesel Üniversite Toplantıları gerçekleştirmek;
 5. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında akademik kariyer yapmakta olan genç bilim insanlarının çalışmalarına, özellikle araştırmalarını yapma ve yayınlanma süreçlerinde destek olmak; bu ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirecek bir Gönüllü Akademik Destekçiler Grubu’ kurmak;
 6. Dernek üyelerinin bilgi birikimleri ile katkıda bulunacakları kurs, seminer, yaz okulu, uzaktan eğitim, bilgisayarlı eğitim gibi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak;  talepte bulunan kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri için sertifikalı eğitim programları geliştirmek ve uygulamak;
 7. Gerekli yasal izinleri almak suretiyle eğitim ve öğretim ile ilgili kurumlar kurmak ve işletmek;
 8. Eğitim ve araştırma bursları vermek;
 9. Dernek amaçları doğrultusunda, alanda çalışan bilim insanlarının mevcut her türlü bilgiye ulaşabilmeleri ve hızlı ve verimli iletişim kurabilmeleri için, bir web sitesi oluşturmak; bu site içinde:
 10. Derneğin gerçekleştirmiş olduğu etkinliklere,
 11. Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Çalışmaları alanında araştırılan konular, yapılan yayınlar, verilen dersler, yönetilen tezler ve benzeri bilgilerin yer alacağı bir bilgi bankasına,
 12. Alandaki ulusal ve uluslararası her türlü akademik faaliyetin duyurulmasına olanak sağlayacak bir haber bültenine, ve benzeri web bilgisine yer vermek.
 13. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanının Türkiye’deki tarihsel gelişimini  ve bugünkü durumunu konu alan görsel/ işitsel kayıtlar ve belgesel filmler hazırlayarak yüksek-lisans ve doktora programlarının  ve ilgili merkezlerin kullanımına sunmak;
 14. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanındaki lisans-üstü öğrencileri ile kariyerlerinin başında olan genç akademisyenlerin çalışmalarını ödüllü yarışmalar düzenleyerek teşvik etmek;
 15. Özel olarak toplumsal cinsiyet ve kadın konularında yayın yapmak için kurulmuş veya bu alanda özel kitap dizileri hazırlayan yayınevleri ve benzeri kuruluşlarla ortak çalışarak, alanda daha önce yapılmış veya güncel çalışmaların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaca yönelik editörlük desteği vermek;
 16. Sosyal ve beşeri bilimler alanında tanınmış ve indekslenmiş dergilere toplumsal cinsiyet ve kadın konularında güncel tartışmaları içerecek özel sayılar önermek; dernek üyelerini bu sayılara çalışmaları ile katılmaları yönünde teşvik etmek;
 17. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında kuramsal/söylemsel tartışmalar içeren nitel ve/veya nicel akademik çalışmaların yer alacağı bir bilimsel e-dergi yayınlamak;
 18. Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak;
 19. Derneğin amacı doğrultusunda dergi, kitap, ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak;
 20. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları konularında toplumda farkındalık yaratmak ve hak savunuculuğu yapmak;
 21. Derneğin amacı doğrultusunda, kadınlar hakkında her türlü toplumsal ve kültürel materyalin biriktirilmesi ve korunması için çalışmalar yapmak; bu bağlamda kadın emeği hakkında bilgi, belge, malzeme toplamak ve sergilemek; bu doğrultuda gerekli izinleri almak suretiyle Kadın Emeği Tarihi Müzesi kurmak;
 22. Derneğin amacına yönelik uluslararası faaliyetlerde bulunmak; yurt dışındaki benzer amaçlara sahip özel ve kamu kuruluşlarına üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve/veya yardımlaşmak;
 23. Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek;
 24. Dernek amaç ve faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü gayrimenkul, menkul ve demirbaşı kiralamak ve/veya satın almak;
 25. Dernek amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve işletmek;
 26. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya oda, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için yetkili organların kararı ile platformlar oluşturmak;
 27. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğü durumlarda gerekli izinler alınmak suretiyle vakıf, enstitü, federasyon kurmak veya kurulu olanlara katılmak;
 28. Amaçların gerçekleştirmesi için yasal gerekliliklere uymak suretiyle derneklerin izinle gerçekleştirebileceği tesisleri kurmak;
 29. Dernek amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, yasal gerekliliklere uymak suretiyle, ulusal ve uluslararası kaynaklardan bağış, hibe ve diğer türlerden destekler almak;
 30. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında, akademik ve disiplinler arası bağlamda  faaliyet gösterir.

Madde 4 -Üye Olma ve Üyelikten Çıkmanın Şart ve Şekilleri 

4-a) Üye Olma:

Toplumsal Cinsiyet  ve Kadın Çalışmaları alanında akademik içerikli faaliyetlerde bulunan ve/veya bilimsel çalışmalar yapan ve  bu alanda bilgi ve deneyimi olan   fiil ehliyetine sahip, ve dernek üyeliği yasaklanmamış her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik başvurusunda bulunabilmek için, dernek üyesi ve/veya dernek faaliyet alanında bilimsel çalışmaları ile tanınan en az iki kişinin yazılı tavsiyesinin alınması ve yazılı başvuru ile birlikte, tavsiye mektuplarının Yönetim Kuruluna sunulması gerekir. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en çok otuz gün içerisinde başvurunun kabul veya reddini karara bağlar. Sonuç, başvuru

sahibine yazı ile duyurulur ve başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kaydedilir. Üyelik başvurusunun reddi durumunda, Yönetim Kurulu başvuru sahibine açıklamak yapmak veya gerekçe göstermek zorunda değildir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyeliğe kabul edilenler, kararın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en çok otuz gün içinde aidatı yatırıp kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Üyeler işyeri ve ikametgâh adresleri ile sosyal durumlarındaki değişiklikleri otuz gün içerisinde dernek genel sekreterliğine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.  Bildirmezlerse, üye kayıt defterindeki bilgilerin esas alınacağını kabul etmiş sayılırlar.

Fiili veya karşılıksız olarak Derneğe hizmet eden, maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayan veya Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında emek vermiş kıdemli bilim insanlarına Yönetim Kurulu kararı ile  onursal üyelik unvanı verilebilir.

4-b) Üyelikten Çıkmanın Şart ve Şekilleri

Kendiliğinden: Üyelik için Kanunda ve işbu Tüzüğün 4-a maddesine aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

 Çıkma ile: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıdadır:

1-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

2-Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

3-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

4-Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

5-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu  kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 5 – Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri

Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma ve Genel Kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya onun temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. .Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Tüm üyeler dernek çalışmalarına gönüllü olarak katılmak, Dernek Tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. 

Madde 6 – Dernek Organları

Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir. 

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

Madde 7 – Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Çağrı ve Toplantı Usulü  

7-a) Genel Kurulun Kuruluş Şekli

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu Tüzükte belli edilen zamanlarda olağan,
 2. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin  yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul üç yılda bir Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

7-b) Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

7-c) Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı,  dernek  merkezinde veya Genel Kurul davetinde bildirilen adreste gerçekleştirilir.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde  Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 8 – Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri           

8-a) Oy Kullanma

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar kullanılarak verilen ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

8-b)Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu Tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görülmesi halinde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu  kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 8. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10.  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 12. Derneğin vakıf kurması,
 13. Derneğin feshedilmesi,
 14. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 15. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Madde 10 – Yönetim Kurulunun Oluşumu,  Görev ve Yetkileri       

10-a) Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim Kurulu, yedi (7) asıl yedi (7)  yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilen üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısını yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Asil üyeliklerde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurulda aldığı oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Yönetim Kurulu   üye sayısı, boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu   üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılırlar.

10-b) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
 4. Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü sayıda çalışma grubu ve çalışma komitesi oluşturmak, görev ve yetkilerini belirlemek,
 5. Genel Kurulun kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.
 6. Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli istihdam etmek ya da işten çıkarmak.
 7. Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla düzenlemeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 8. Genel Kurulun verdiği yetki ile, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 9. Alınacak taşınmazların satın alınması ya da mevcut taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurula sunmak. Genel Kurulda alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.
 10. Genel Kurulun toplantı gündemini ve bütçeyi hazırlamak, Genel Kurulca tasdik edilen bütçe dâhilinde harcamalarda bulunmak ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen Üye kayıt defteri, Karar defteri, Gelen-giden evrak defteri, Gelir-gider defteri, Demirbaş eşya defteri, Alındı belgesi kayıt defterlerini aynı Kanun’da 11. maddenin tarif ettiği şekilde onaylatmak ve tutmak,
 11. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 12. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve Genel Kurula sunmak,
 13. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 14. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 15. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 16. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 17. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 11 – Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

11-a) Denetim Kurulunun Oluşumu

Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurulda gizli oyla seçilir Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk üç kişi asil, ikinci üç kişi yedek olarak belirlenir.

Denetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin Genel kuruldan aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılması gereklidir.

11-b) Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu;

 1. Genel Kurula karşı sorumludur.
 2. Denetim Kurulu, Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
 3. Yönetim Kurulunun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini Genel Kurulu adına en geç yılda bir denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler.
 4. Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde 12 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelirleri aşağıda sayılmıştır:

1- Üye aidatı: Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatı belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış  yardım ve uluslar arası fonlar,

3- Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler,

4- Dernek tarafından düzenlenen sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5- Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler,

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlardan elde edilecek gelirler,

7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8- Diğer gelirler.

Madde 13 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için ilgili yönetmeliğin 13.maddesinde yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Madde 14 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile bütçesini geçmeden borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.

Madde 15 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu  veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir; ancak bu durum, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 16 – Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Tutulacak defterler

Derneğin aşağıda yazılı defterleri tutması zorunludur:

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.Alındı belgesi kayıt defteri, demirbaş defteri ve envanter defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır.Büyük defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Dernek için hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Dernek, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelir 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Dernekler Yönetmeliği’ nin 31. maddesinde yer alan haddi aşarsa takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yönetim kurulu kararı ile yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 17 – Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 18 – Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek Genel Kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu  kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkidare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Madde 19 – Derneğin  Sona Ermesi ve Tasfiye İşlemleri

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3sinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk  toplantıda bu oğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak feshe ilişkin kararın her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları Genel Kurul kararı ile tesbit edilir. Genel Kurul tarafından Derneği tüm mal varlığının nereye bırakılacağına Genel Kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibariyle Derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını takiben tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Madde 20- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.