TOCİKAD’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Çalışma Arkadaşları Arıyoruz!

Projemizle ilgili genel bilgiler  ve başvuruya açık olan pozisyonların detayları aşağıda yer almaktadır.

PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER VE AÇIK POZİSYONLARIN TANIMLARI

“Görünürlük ve Ağ Kurma Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile TOCİKAD’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” UNWOMEN tarafından finanse edilen bir doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi sekiz ay olan bu proje TOCİKAD tarafından sözleşmenin imzalandığı 03.11.2022 tarihinde başlatılmıştır ve 02.07.2023 tarihinde tamamlanacaktır.

Projenin üç ana amacı vardır:

1) Derneğin kurumsal ve görünürlük kapasitesinin güçlendirilmesi

2) Üyeler arasında ortak anlayış, sahiplenme, iletişim, birlikte çalışma ve dayanışma kapasitesi ve sürecinin güçlenmesi

3)Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında çalışan araştırmacılar arasında nesiller arası dayanışma, ağ ve kapasite geliştirme mekanizmalarının oluşturulması

Özel not: “Tüm başvurular ırk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, malüliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler bazında ayrımcılık yapmadan değerlendirilecektir.”

 BAŞVURUYA AÇIK OLAN POZİSYONLAR

1.PROJE KOORDİNATÖRÜ

İlan tarihi: 22.11.2022

Son başvuru tarihi: 28.11.2022

Pozisyonun adı: Proje Koordinatörü / Yarı Zamanlı

Yer: Ankara, Türkiye

Kontrat süresi: 8 ay

Kontrat dönemi: 01.12.2022- 02. 07.2023

Kurum: TOCİKAD

Başvuru için mail adresi: tocikadsosyal@gmail.com

POZİSYONUN TANIMI

Proje koordinatörü planlanmış proje faaliyetlerinin tümünün hayata geçirilmesinden ve taahhüt edilen proje sonuçlarının ve çıktılarının zamanında yerine getirilmesinden sorumludur. Proje ekibindeki diğer çalışanların çalışmalarını yönetir ve koordine eder. Bütçenin UNWomen tarafından belirlenen kurallara  uygun şekilde ve proje faaliyetlerini yerine getirecek biçimde yönetilmesinden sorumludur. Proje koordinatörü UNWomen ile imzalanan Proje Sözleşmesi uyarınca sunulması gereken raporların hazırlanmasından da sorumludur. Sekiz ay boyunca yarı zamanlı olarak çalışacaktır.

 PROJE KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 • Proje faaliyetlerinin UNWOMEN tarafından proje sözleşmesi çerçevesinde belirtilen kurallara uygunluğunu sağlamak,
 • UNWOMEN ile ilişkilerde TOCİKAD adına irtibat noktası olmak,
 • Proje personeli ve TOCIKAD Yönetim Kurulu arasında iletişim ve bilgi akışını sağlamak,
 • Proje ekibinin çalışmalarını koordine etmek, yönlendirmek ve desteklemek,
 • Proje kapsamında öngörülen tüm faaliyetlerin zamanında, içeriğine uygun ve taahhüt edildiği şekilde yerine getirilmesini ve bütçenin yönetimini sağlamak,
 • Proje kapsamında yapılacak tüm mal ve hizmet satın alma süreçlerini yönetmek ve gerçekleştirmek
  • Derneğin sosyal medya hesaplarının etkinliğini sağlamak amacı ile düzenlenen eğitim ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Derneğin tanıtım ve görünürlük materyallerini hazırlanması ve filmin yapılması için gerekli koordinasyonun sağlanması
  • Proje kapsamında gerçekleştirilecek yüz yüze ve online toplantı ve eğitimlerin hazırlıklarını ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Toplantı çıktılarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması sürecini kolaylaştırmak,
 • Proje alt faaliyetlerini tanımlayarak aylık çalışma takvimleri oluşturmak,
 • Projeye ilişkin sözleşme gereği sunulması gereken raporları (ara rapor ve sonuç raporu) hazırlamak ve belirlenen tarihlerde UNWOMEN’a sunmak,
 • TOCIKAD Yönetim Kurulu katılımıyla ayda bir düzenlenecek olan proje ilerleme toplantılarını organize etmek ve bu toplantılarda projeye ilişkin gelişmeler hakkında yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmek,
 • Proje harcamalarının proje faaliyetlerine uygunluğundan emin olmak,
 • TOCIKAD Yönetim Kurulu tarafından talep edilen, proje ile ilişkili ve proje koordinatörlüğü görev ve yetki alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek
 • Proje ile ilgili konularda Yönetim Kurulu tarafından alınması gereken kararları Yönetim Kurulu’na bildirmek.

ARANAN NİTELİKLER

 • Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden birinden mezun olmak,
 • Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları bölümlerinden yüksek lisans derecesi almış olmak
 • Proje döngüsü yönetimi, proje hazırlama ve koordinasyonu konularında en az 10 yıllık deneyime sahip olmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konularında ulusal ve uluslararası projelerde çalışmış olmak
 • MS Office Applications (Word, Excel, PowerPoint) ve internet uygulamalarını kullanıyor olmak,
 • Problem çözme, planlama ve organizasyon, yönetim özelliklerine sahip olmak
 • Analitik bakış açısına sahip, ilişki yönetimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın olmak
 • Sivil toplum kuruluşlarının çalışma biçim ve yöntemi hakkında bilgili ve deneyimli olmak
 • İyi derecede İngilizce yazma ve konuşma bilgisine sahip olmak

 

2. PROJE ASİSTANI

İlan tarihi: 22.11.2022

Son başvuru tarihi: 28.11.2022

Pozisyonun adı: Proje Asistanı / Yarı Zamanlı

Yer: Ankara, Türkiye

Kontrat süresi: 8 ay

Kontrat dönemi: 01.12.2022- 02. 07.2023

Kurum: TOCİKAD

Başvuru için mail adresi: tocikadsosyal@gmail.com

PROJE ASİSTANININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Proje süresi boyunca projenin idari, teknik ve finansal konulardaki aktivitelerinin yürütülmesinde Proje Koordinatörüne destek vermek,
 • Tüm idari ve mali faaliyetlerle ilgili dokümanların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Proje kapsamında gerçekleşecek sosyal medya eğitimlere katılmak,
 • Derneğin facebook, web sitesi, instagram gibi sosyal medya hesaplarını güncel tutmak, gerekli görsel ve yazılı dokümanları zamanında eklemek,
 • Proje içinde gerçekleştirilecek toplantıların hazırlık çalışmalarını Proje Koordinatörü ile birlikte yürütmek, toplantılar sırasında organizasyonel çalışmalarda yer almak,
 • Proje faaliyetleri kapsamında bilgilendirme, duyuru gibi çalışmaları yapmak,
 • Projenin ara ve final raporlarının hazırlanmasında Proje Koordinatörüne destek vermek
 • Projenin hazırlandığı hedef gruba yönelik kullanılacak materyallerin, belgelerin, görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına yardımcı olmak.

 ARANAN NİTELİKLER

 • Üniversitelerin sosyal bilim dallarının birinden mezun olmak,
 • MS Office Applications (Word, Excel, PowerPoint) ve internet uygulamalarına hâkim olmak
 • Sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya paylaşımlarını yapabilir ve sosyal medya iletişimini yönetebilir deneyime sahip olmak,
 • İngilizce yazma ve konuşma bilgisine sahip olmak.

3. MUHASEBE UZMANI

İlan tarihi: 22.11.2022

Son başvuru tarihi: 28.11.2022

Pozisyonun adı: Muhasebe Uzmanı / Haftada dört gün

Yer: Ankara, Türkiye

Kontrat süresi: 8 ay

Kontrat dönemi: 01.12.2022- 02. 07.2023

Kurum: TOCİKAD

Başvuru için mail adresi: tocikadsosyal@gmail.com

MUHASEBE UZMANININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Muhasebe Uzmanı proje kapsamında gerçekleşen tüm finansal çalışmalarının Dernekler Masası mevzuatına uygun olacak şekilde muhasebeleştirilmesinden sorumludur.
 • Proje kapsamında Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı ile koordinasyon içinde çalışır.
 • Bildirilmesi gereken mali doküman ve evrakların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlar ve gerekli bildirimleri yapar.
 • Proje kapsamında çalışan personelin SGK primlerinin ve vergilerin hesaplanması ve ilgili kuruma bildirilmesi, proje kapsamında yapılan harcamalardan doğan faturaların işlenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesi ve diğer mali çalışmaları eksiksiz ve zamanında gerçekleştirir.
 • Proje kapsamındaki mali konularda Proje Koordinatörünü ve gerektiği hallerde Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
 • Proje süresince gerçekleştirilecek olan harcamaların usule uygun olmasını sağlar
 • Proje kapsamında ara ve final raporlarında yer alan finansal raporlama kısmında Proje Koordinatörüne destek verir.

 ARANAN NİTELİKLER

 • Üniversitelerin finans ve muhasebe ile ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • Muhasebe programlarına, MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ve internet uygulamalarına hâkim olmak
 • Sivil toplum kuruluşları ile çalışma geçmişi olmak
 • Hibe projelerinin mali işlerinin yürütülmesi ve raporlanması konusunda deneyim sahibi olmak